Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Fincopa r.y.. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Finnish Consensus Platform for Alternatives to Animal Experimentation. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinkokeille vaihtoehtoisten, koe-eläinten käyttöä vähentävien sekä koe-eläinten hyvinvointia edistävien menetelmien kehittämistä ja käyttöä 3R-periaatteen*  mukaisesti yhteistyössä seuraavien neljän osapuolen kesken: tutkijayhteisöt, eläinsuojelujärjestöt, yritykset ja viranomaiset.
Yhdistys toimii suomalaisena yhteisöjäsenenä eurooppalaisessa e c o p a  -järjestössä (European Consensus Platform for Alternatives) ja voi olla jäsenenä 3R-periaatetta edistävissä muissa kansallisissa ja kansainvälisissä yhteisöissä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– kerää tietoa keinoista korvata ja vähentää eläinkokeita sekä edistää koe-eläinten hyvinvointia
– vaihtaa tietoa ja kokemuksia 3R-menetelmistä sekä antaa asiantuntija-apua niiden käytössä
– laatii toimintaohjelmia 3R-periaatteen toteuttamiseksi painottaen eläinkokeiden vaihtoehtoihin
liittyvän asiantuntemuksen, tutkimuksen, opetuksen ja tiedotuksen lisäämistä
– osallistuu tutkimukseen, seminaarien ja koulutuksen  järjestämiseen sekä julkaisu- ja tiedotustoimintaan 3R-menetelmien edistämiseksi
– välittää tietoa ja herättää keskustelua 3R-menetelmistä kohderyhminään tutkijat, koe-eläinalalla toimivat ja siitä kiinnostuneet henkilöt, opiskelijat, yritykset, viranomaiset, poliittiset päättäjät, kansalaisjärjestöt ja tavalliset kansalaiset
– osallistuu  e c o p a  :n  toimintaan
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja testamentteja ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistyksellä voi olla henkilö-, yhteisö-, tarkkailija- ja kunniajäseniä. Henkilöjäsenet  voivat olla tavallisia henkilöjäseniä tai opiskelijajäseniä. Yhteisöjäsenenä voi olla rekisteröity yhdistys, säätiö, oikeuskelpoinen yhteisö, tutkimuslaitos tai vastaava oikeuskelpoinen yhteisö. Tarkkailijajäsenenä voi olla rekisteröity yhdistys, säätiö, oikeuskelpoinen yhteisö, viranomainen, tutkimuslaitos tai vastaava oikeuskelpoinen yhteisö.
Jäseneksi yhdistykseen voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa rakentavalla tavalla tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Tarkkailijajäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Henkilö-, yhteisö- ja tarkkailijajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.  Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
3R, engl. Replacement (eläinkokeiden korvaaminen), Reduction (koe-eläinten käytön vähentäminen), Refinement (menetelmien parantaminen koe-eläinten kivun ja tuskan minimoimiseksi)

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta erottaa yhteisö- ja tarkkailijajäsenen ja hallitus voi erottaa henkilöjäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän/se on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen tavallisille henkilöjäsenille ja opiskelijajäsenille, yhteisöille sekä tarkkailijajäsenille päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa 8-jäseninen hallitus, joka pyritään valitsemaan niin, että siinä on tasasuhtaisesti edustettuna asiantuntemusta seuraavasta neljästä alueesta: tieteellinen tutkimus, aatteellinen eläinsuojelu, liike-elämä ja hallinto. Hallitus valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa yhdistyksen jäsenistöstä. Hallituksen puheenjohtajan ja 7 muun jäsenen lisäksi vuosikokous valitsee kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Ehdokkaat hallituksen uusiksi  jäseniksi on annettava hallitukselle tiedoksi vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Vuosikokous ei ole sidottu ehdokasasetteluun.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta niin että puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen kerran hallituksen jäseniä valittaessa sovitaan tai arvotaan, ketkä ovat ensimmäisen vuoden jälkeen erovuorossa. Sama jäsen voidaan valita uudelleen hallitukseen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen on kokoonnuttava vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokoukset voidaan yhtä lukuun ottamatta järjestää puhelin- tai sähköpostineuvotteluina.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Päätösten tekemisessä pyritään yksimielisyyteen.  Ellei yksimielisyyttä synny,  puheenjohtaja voi jättää asian ratkaisematta tai saattaa sen äänestykseen, jolloin se ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Hallitus voi laatia yhdistykselle ohjesäännön.
Hallitus valitsee keskuudestaan yhdistyksen edustajat  e c o p a :n kokouksiin sekä tekee ehdotukset jäsenistä  e c o p a :n hallitukseen ja työryhmiin.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan tai jonkun hallituksen jäsenen kanssa, kaksi aina yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään toukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjensä mukaisesti koolle kutsuttu.
Äänioikeus on tarkkailijajäseniä lukuun ottamatta kaikilla jäsenillä, joilla kullakin on yksi ääni. Tarkkailijajäsenillä on samoin kuin muilla jäsenillä yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätöksissä pyritään yksimielisyyteen. Ellei yksimielisyyttä saavuteta, asia saatetaan äänestykseen, joka ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on  kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta jäsenyhteisöille ja vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta henkilöjäsenille lähetetyillä kirjeillä tai sähköpostiviesteillä, jotka on lähetetty jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä  hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa, joista toisen on oltava KHT tai HTM, ja heille yksi varatilintarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhteisöjäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on jäsenen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä sekä annetuista äänistä.  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.