yhdistyksen säännöt

 SÄÄNNÖT, FINCOPA  9.10.2019

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Fincopa r.y.. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Finnish Consensus Platform for Alternatives to Animal Experimentation. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinkokeille vaihtoehtoisten, koe-eläinten käyttöä vähentävien sekä koe-eläinten hyvinvointia edistävien menetelmien kehittämistä ja käyttöä 3R-periaatteen* mukaisesti yhteistyössä seuraavien neljän osapuolen kesken: tutkijayhteisöt, eläinsuojelujärjestöt, yritykset ja viranomaiset.

3R, engl. Replacement (eläinkokeiden korvaaminen), Reduction (koe-eläinten käytön vähentäminen), Refinement (menetelmien parantaminen koe-eläinten kivun ja tuskan minimoimiseksi)

Yhdistys toimii suomalaisena yhteisöjäsenenä eurooppalaisessa e c o p a  -järjestössä (European Consensus Platform for Alternatives) ja voi olla jäsenenä 3R-periaatetta edistävissä muissa kansallisissa ja kansainvälisissä yhteisöissä.

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii

 • keräämään tietoa keinoista korvata ja vähentää eläinkokeita sekä edistämään koe-eläinten hyvinvointia
 • vaihtamaan tietoa ja kokemuksia 3R-menetelmistä sekä antamaan asiantuntija apua niiden käytössä
 • laatimaan toimintaohjelmia 3R-periaatteen toteuttamiseksi painottaen eläinkokeiden   vaihtoehtoihin liittyvän asiantuntemuksen, tutkimuksen, opetuksen ja tiedotuksen lisäämistä
 • osallistumaan tutkimukseen, seminaarien ja koulutuksen järjestämiseen sekä julkaisu- ja tiedotustoimintaan 3R-menetelmien edistämiseksi
 • järjestämään vuosittain seminaarin tai koulutustilaisuuden toiminta-alueeseensa liittyvistä aiheista
 • välittämään tietoa ja herättämään keskustelua 3R-menetelmistä kohderyhminään tutkijat, koe-eläinalalla toimivat ja siitä kiinnostuneet henkilöt, opiskelijat, yritykset, viranomaiset, poliittiset päättäjät, kansalaisjärjestöt ja tavalliset kansalaiset
 • osallistumaan e c o p a:n toimintaan

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja testamentteja ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, järjestää myyjäisiä, arpajaisia, tapahtumia ja varainkeräyksiä sekä harjoittaa yhdistyksen toimintaa tukevien tuotteiden myyntiä.

 

3. Jäsenet

Yhdistyksellä voi olla henkilö-, yhteisö- ja kunniajäseniä. Henkilöjäsenet voivat olla tavallisia henkilöjäseniä tai opiskelijajäseniä. Yhteisöjäsenenä voi olla rekisteröity yhdistys, säätiö, oikeuskelpoinen yhteisö, tutkimuslaitos tai vastaava oikeuskelpoinen yhteisö.

Jäseneksi yhdistykseen voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa rakentavalla tavalla tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Henkilö- ja yhteisöjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta erottaa yhteisöjäsenen ja hallitus voi erottaa henkilöjäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän/se on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen tavallisille henkilöjäsenille ja opiskelijajäsenille sekä yhteisöjäsenille päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa vähintään neljä- ja enintään kahdeksanjäseninen hallitus, joka pyritään valitsemaan niin, että siinä on tasasuhtaisesti edustettuna asiantuntemusta seuraavasta neljästä alueesta: tieteellinen tutkimus, aatteellinen eläinsuojelu, liike-elämä ja hallinto. Hallitus valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa yhdistyksen jäsenistöstä. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten lisäksi vuosikokous valitsee vähintään kaksi mutta enintään kahdeksan varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta niin, että puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen kerran hallituksen jäseniä valittaessa sovitaan tai arvotaan, ketkä ovat ensimmäisen vuoden jälkeen erovuorossa. Erovuoroiset jäsenet ja varajäsenet voidaan valita uudelleen hallitukseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai tarvittaessa ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen on kokoonnuttava vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokoukset voidaan järjestää tietoliikenneyhteyksien välityksellä kaikkien hallituksen jäsenten suostumuksella.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Päätösten tekemisessä pyritään yksimielisyyteen.  Ellei yksimielisyyttä synny, puheenjohtaja voi jättää asian ratkaisematta tai saattaa sen äänestykseen, jolloin se ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallitus voi laatia yhdistykselle ohjesäännön.

Hallitus valitsee keskuudestaan yhdistyksen edustajat  e c o p a :n kokouksiin sekä tekee ehdotukset jäsenistä  e c o p a :n hallitukseen ja työryhmiin.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan tai jonkun hallituksen jäsenen kanssa, kaksi aina yhdessä.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään toukokuussa.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.  

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjensä mukaisesti koolle kutsuttu.

Äänioikeus on kaikilla jäsenillä, joilla kullakin on yksi ääni. Kaikilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätöksissä pyritään yksimielisyyteen. Ellei yksimielisyyttä saavuteta, asia saatetaan äänestykseen, joka ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetetyillä kirjeillä tai sähköpostiviesteillä, jotka on lähetetty jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen.

 

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on jäsenen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle helmikuun ensimmäiseen päivään mennessä jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.